Ceza avukatlarımız yağma suçu, unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ve uzmanlık çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Yağma Suçu Unsurları Cezası

Yağma suçu zilyetliği başkasına ait bir malın cebir veya tehdit yoluyla alıkonulması sonucunda ortaya çıkar.

Yağma Suçunda Korunan Hukuki Yarar

Yağma suçu bileşik bir suç olarak nitelendiğinden korunan hukuki yarar konusunda her ne kadar tartışmalar hala devam etse de temel olarak korunan hukuki yararlar mülkiyet hakkının korunması, kişi hürriyeti ve de zilyetliğin korunmasıdır.

Yağma Suçunun Unsurları

Suçun Maddi Unsurları

Fail bakımından değerlendirildiğinde, kanun koyucu herhangi bir özel faillik sıfatı belirtmediğinden herkes Yağma suçunun faili olabilir.

Mağdur bakımından değerlendirildiğinde kanun koyucu yine mağdur olmak açısından herhangi bir özel nitelik belirtmemiş, bundan mütevellit herkes Yağma suçunun mağduru olabilir.

Suçun konusu ile alakalı olarak maddenin metninde sadece mal ibaresi kullanılmakla beraber bu malın taşınır mı taşınmaz mı olduğu konusunda kanun metninde bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak maddenin gerekçesinde hırsızlık suçunun düzenlenişine atıf yapılmış ve hırsızlık suçunun konusunu sadece taşınır mallar oluşturmaktadır. Yine de öğretide kanun koyucunun taşınır olarak değil de “mal” olarak kanunu düzenlemesinde bir bilinç olduğu bundan kaynaklı olarak taşınmaz malların da yağma suçunun konusu olabileceğinden bahsedilmektedir.

Yağma suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Kanun cebir veya tehdit hareketlerinden en az birinin icra edilmesini gerektirmektedir.

Suçun Manevi Unsuru

Yağma suçunun manevi unsuru kasttır. Ancak kast ile işlenebilir, taksir ile işlenmesi mümkün değildir.

Özel kast aranıp aranmadığı konusunda hala öğretideki tartışmalar sürmekte, özel kastın içeriğindeki değişikliklerin işlenen suçun Yağma hükümleri kapsamında değiştireceği iddia edilmektedir.

Yağma Suçuna Teşebbüs

Yağma suçunu özünde sırf hareket suçu olması hasebiyle teşebbüsü mümkün olmayan suçlardan sayılsa da, failin suçu gerçekleştirmeye elverişli hareketleri gerçekleştirmesine rağmen yağma konusu suç unsurunu ele geçiremediği hallerde Yağma suçuna teşebbüs mümkün olabilmektedir.

Yağma Suçunda Gönüllü Vazgeçme

Türk Ceza Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenlenen gönüllü vazgeçme hükümleri koşulları gerçekleştiği takdirde uygulanacaktır. Örneğin kişinin tehdit fiilini gerçekleştirdikten sonra elde ettiği yağma konusu malı vicdana gelip geri teslim etmesi.

Yağma Suçunun Nitelikli Halleri

Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller

 • Silahla İşlenmesi
 • Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlemesi
 • Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
 • Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi
 • Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kimseye Karşı İşlenmesi
 • Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi
 • Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi
 • Gece Vakti İşlenmesi

Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal

 • Suçun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla İşlenmesi
 • Malın Değerinin Azlığı

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Türk Ceza Kanunun 150. Maddesinde Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık halinde kovuşturma aşamasından önce gerçekleşen etkin pişmanlık halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma başladıktan sonra gerçekleşen etkin pişmanlık halinde üçte biri oranında indirilir.

Yağma Suçunda Görevli Mahkeme

Yağma suçunun on sekiz yaşını doldurmuş kişiler tarafından işlenmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Ancak suçun on sekiz yaşından küçük kişiler yani çocuklar tarafından işlenmesi halinde davaya çocuk ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

Yağma Suçunda Zamanaşımı

Yağma suçu açısından herhangi bir şikâyet süresi yoktur. Ancak, suçun dava zamanaşımı süresi 15 yıl olup, suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıl geçmeden işlenen suç savcılığa bildirilmelidir. Aksi takdirde, dava zamanaşımı süresi dolacağından suç ile ilgili soruşturma yapılamayacaktır.

Kanun Maddesi

Madde 148 – (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi hâlinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hâle getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

Yağma Suçu Unsurları Cezası

Türkiye’de Ceza Yargılaması

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

Yağma Suçu Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

Yağma Suçu, Unsurları, Cezası için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ceza avukatı kadrosu gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na ve yağma suçu, unsurları, cezası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.