Ceza avukatlarımız trafik kazası ceza davası ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ceza davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

Ceza Hukukunda Avukatın Rolü Nedir?

Ceza hukuku alanında avukatlar şüpheliyi, sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı, suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil ederler. Bu bağlamda adliyede, kolluk makamlarında veya suç için önemli diğer mahallerde bulunurlar, ifade ve sorguya katılırlar, isnatla ilgili bilgilendirmeyi sağlarlar, dilekçeler vasıtası ile ya da sözlü olarak hakları koruma altında tutarlar.

Dolayısıyla insanın en temel haklarından olan özgürlük hakkının kaybedilmemesi açısından etkili ve güçlü temsil edilme hayati öneme sahiptir. Mağdur bakımından kaybın telafisi ve mağdurun vicdanen tatminini sağlamak esas gaye iken, şüpheli ya da sanık bakımından özgürlüğün korunması, haksızlığa uğranmaması ve orantısız yaptırımlara maruz kalınmaması temel amaçtır.

Trafik Kazası Ceza Davası

Trafik Kazası Ceza Davası

Türk hukukunda trafik kuraları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunun 3. maddesinde “trafik; yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir” şeklinde tarif edilmiştir. Trafik kazası sonrası kazaya yol açan kusurlu tarafın gerek hukuki ve gerekse cezai sorumlulukları ortaya çıkacaktır.

Cezai Sorumluluk

Karayolları Trafik Kanunu’na veya Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne aykırı hareket edenler hakkında eylemleri bir başka suç teşkil etse veya etmese dahi trafik polisi veya kimi durumlarda yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından yürürlükte olan Trafik Cezası Hükümleri doğrultusunda idari para cezasına hükmedilir. Ve hatta trafikten men ehliyetin alınması, sürücü belgesine ceza puanı uygulanması gibi müeyyideler uygulanır.

Bunların yanı sıra trafik kazası neticesinde meydana gelen yaralanma veya ölüm olayları neticesinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamu davası açılır. Buna ilişkin hükümler 5237 sayılı TCK nun özellikle 85 ve 89 maddelerinde belirlenmiştir.

Taksirle öldürme

Trafik kazası sonucu meydana gelen ölümlerde Türk Ceza
Kanunu’nun 85. maddesi uygulanır. Adı geçen madde göre;

 • Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Bu suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.)
 • Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Bu suçlar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür.)

Taksirle yaralama

Trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanmalarda Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesi uygulanır. Adı geçen madde göre;

 • Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (Bu suçlar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür.)
 • Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
  a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
  b) Vücudunda kemik kırılmasına,
  c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
  d) Yüzünde sabit ize,
  e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
  f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
 • Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
  a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
  b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
  c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
  d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
  e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
  Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
 • Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Bu suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.)
 • Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

Trafik kazaları neticesinde – taksirle yaralama veya taksirle ölüme sebebiyet verme suçlarının ihlali nedeni ile -açılacak davalarda sanığın kusuru verilecek cezanın belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Gerçekten de kazanın meydana gelmesinde kusuru olmayan kişi hakkında kamu davası açılmaz. Açılmış kamu davası neticesinde kusursuz olduğu sabit olan sanık hakkında ceza tayin edilmez. Kusur asli kusur veya tali kusur olarak ehil bilirkişiler tarafından belirlenir.

Mağdur tarafın şikâyetçi olmaması ve mağdur tarafın zararının kısmen veya tamamen karşılanması da bu tür davalarda hâkimin takdirini etkileyecek ve verilecek hapis cezasının başka bir yaptırıma çevrilip çevrilmemesini belirleyecek önemli etkenlerdendir.

Trafik Kazası Ceza Davası Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ceza avukatı kadrosu gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na ve trafik kazası ceza davası avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.