İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu tenkis davası açılması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Tenkis Davası

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf yetkisini aşarak saklı paylı mirasçılarına zarar vermesi durumunda saklı paylı mirasçılar tarafından başvurulan dava yoludur. Bu dava da vasiyetnamenin iptali davasında olduğu gibi miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Miras bırakan henüz vefat etmeden bu davalar açılamaz.

Öncelikle saklı payın anlaşılması gerekir. Saklı paylı mirasçı, miras bırakan hangi tasarrufu yaparsa yapsın miras payı belirli oranda korunan mirasçı anlamına gelmektedir. Miras bırakan, bu paya belirli istisnalar dışında dokunamaz, dokunursa da iptal edilir. Saklı paylı mirasçılar kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Bu mirasçıların sonradan artırılması söz konusu olamaz. Buna göre;

Miras bırakanın altsoyu (çocuk, torun, evlatlık gibi, miras bırakanın eşi, miras bırakanın anne – babası saklı paylı mirasçılardır.

Bunların dışında kardeşler de daha önce saklı paylı mirasçılardan sayılmıştır fakat yapılan değişiklik ile artık kardeşler saklı paylı mirasçı statüsünde değildirler.

Saklı payların oranları ise şu şekildedir;

Altsoylar bakımından saklı pay, yasal miras payı oranının yarısı kadardır. Anne – baba bakımından saklı pay, yasal miras payının dörtte biri kadardır. Eş için saklı pay oranı ise değişme göstermektedir. Buna göre eş, birinci ve ikinci zümreden mirasçılar ile mirasçı ise saklı payı, yasal miras payının tamamını almaktadır. Üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olması durumunda ise eşin saklı payı, yasal miras payının dörtte üçü kadardır.

Tenkis Davası

Tenkis davası, saklı paylı mirasçılar tarafından açılabileceği gibi, saklı paylı mirasçıların alacaklıları ve iflas masası tarafından da açılabilir. Dava, mirasçılardan herhangi biri tarafından da açılabilir. Davalılar, saklı paylar ihlal edilerek kazandırmada bulunulan kişilerdir.

Kanuna göre tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.

Tenkiste sıra şu şekildedir; Saklı pay tamamlanıncaya kadar öncelikle ölüme bağlı tasarruflardan, yetmezse de en yeni tarihliden en eski tarihliye doğru gitmek kaydıyla sağlar arası kazandırmalardan yapılır.

Kanuna göre birtakım karşılıksız kazandırmalar, ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise tabidir:

  • Mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlar arası kazandırmalar, geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi,
  • Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar,
  • Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve ölümünden önceki bir yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamalar,
  • Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar.

Günümüzde miras nedeniyle ne yazık ki mal kaçırmalar, ihlaller olabilmektedir. Bu nedenle miras hukuku avukatından görüş alınması tavsiye edilmektedir.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Tenkis Davası Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve tenkis davası avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.