İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu tahkim avukatı ekibimiz, uluslararası tahkim ve dava dışı uyuşmazlık çözümlenmesi süreçlerinde sıklıkla müvekkillerimizi temsil etmektedir. Avukatlarımız uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda kapsamlı bir deneyime sahiptir ve sık sık gerek ticari ve gerekse devlet ve yatırımcı arasındaki tahkim süreçlerinde görev almaktadır.

Tahkim Yoluna Başvuru Şartları Nelerdir?

Taraflar, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesini istemesi durumunda, bu yola başvurulabilmesi iki tane olmazsa olmaz şartın varlığı aranmaktadır. Bunlardan birincisi taraflar arasında uyuşmazlığın tahkim yolu kullanılarak çözüme kavuşturulacağına dair iradelerinin birleşmesi ve anlaşması iken, ikincisi uyuşmazlığın tahkim yargılamasına elverişli bir uyuşmazlık olmasıdır.

  • Tahkim Sözleşmesi: Tahkim yargısının temelinde sözleşme vardır. Buna göre tahkime başvurmak için tarafların arasında tahkim sözleşmesinin olması ya da mevcut başka sözleşmeye şart olarak ‘tahkim şartının’ düşülmüş olması gerekmektedir. Tahkim sözleşmesi ya da tahkim şartı uyuşmazlık çıktıktan sonra ortaya yapılabileceği gibi, uyuşmazlık henüz doğmadan önce de yapılabilmektedir.
  • Tahkime Elverişlilik: Mevcut hukuk düzenimizde bazı konular ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel yapısı ile doğrudan bağlantılı olduğundan bu konulara ayrıca önem verilmektedir. Bu yüzden bunlara ilişkin ihtilaflarda tarafların serbestçe anlaşma yapamayacakları, sulh olamayacakları, tasarrufta bulunamayacakları kabul edilmiştir. Örneğin boşanma davaları, soy bağına ilişkin davalar, medeni hale ilişkin davalar tarafların üzerinde taraflar serbestçe tasarrufta bulunabileceği dava türlerinden değildir. Tahkim ise her ne kadar günümüzde sıklıkla başvurulan bir yol olsa da, her uyuşmazlık türü için başvurulabilen bir yol değildir. Buna göre ihtilafın çözümü için tahkime başvurulabilmesi için o ihtilafın tahkime elverişli olması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen tarafların üzerinde serbestçe anlaşma yapamayacağı, sulh olamayacağı uyuşmazlıklar, tahkime elverişli konular değildir.

Taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesinin ya da tahkim şartının bulunması taraflara iki temel hak sağlamaktadır. Buna göre;

  • Tahkim sözleşmesine konu uyuşmazlığın çıkması durumunda, uyuşmazlığın tahkim kurumuna götürülebilecektir.
  • Böyle bir anlaşma bulunmasına rağmen taraflardan birisi, uyuşmazlığı tahkim kuruluna götürmeden doğrudan genel mahkemelerde dava açarsa, karşı taraf ‘aralarında tahkim sözleşmesi/şartı bulunduğuna’ dair itirazda bulunabilecektir. Mahkemede açılan davaya bu şekilde itirazın edilmesi halinde, mahkeme davayı usulden reddedecektir.

Tahkim Yoluna Başvuru Şartlar Nelerdir?

Tahkim Kurumunun Tanımı ve Amacı

Son yüzyılda bilimde ve teknikte meydana gelen gelişmelerle birlikte insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal etkileşimler de hızla artmıştır. Bu artış ise beraberinde birçok sorun ve uyuşmazlıkları getirmiştir. Hukukumuzdaki mevcut yargı mekanizmaları; mahkeme sayılarının azlığı, yoğunluk gibi nedenlerle uyuşmazlıkları maalesef ki son derece geç sonuca bağlamakta, tarafların mağduriyetine sebep olmaktadır. Ayrıca yargı yollarının pahalılığı da insanların haklarını arama noktasında gözünü korkutmaktadır. Bu gibi olumsuzluklar devletleri alternatif çözüm yöntemleri bulmaya itmiş, bunun için çeşitli çözüm yöntemleri oluşturulmuştur.

Bu çözüm yöntemlerinden birisi olan Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir özel yargı faaliyetidir. Kimi görüşlere göre tahkim bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olmakta iken kimilerine göre ise doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Bu doğrultuda tahkim kurumunun amacı, adaletin dağıtılmasında ve uyuşmazlıkların yargısal yolla çözülmesinde mahkemelere yardımcı olmaktır.

Tahkim Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler

  • Tahkim sözleşmelerinin hazırlanması
  • Ulusal ve uluslararası alanda tahkim davalarının takibi
  • Ulusal veya uluslararası hakem heyetleri ve tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi hususunda tanıma ve tenfiz davalarının takibi
  • Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerin mahkemeler nezdinde temsillerinin gerçekleştirilmesi
  • Dosyaların yargılama öncesi teftişi ve davaya alternatif çözüm yolları analizinin yapılması
  • Davaların sonuçlandırılmasına kadar süreçte avukatlık hizmetlerinin verilmesi ve günlük raporlamaların yapılması

Tahkim Yoluna Başvuru Şartlar Nelerdir Sorusu için Bize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve tahkim avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.