İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu tahkim avukatı ekibimiz, uluslararası tahkim ve dava dışı uyuşmazlık çözümlenmesi süreçlerinde sıklıkla müvekkillerimizi temsil etmektedir. Avukatlarımız uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda kapsamlı bir deneyime sahiptir ve sık sık gerek ticari ve gerekse devlet ve yatırımcı arasındaki tahkim süreçlerinde görev almaktadır.

Tahkim Süreci Nasıl İşler?

 • Öncelikle uyuşmazlığı çözüme kavuşturacak hakem veya hakem kurulunun belirlenmesi gerekmektedir. Taraflar arasında anlaşma ile hakem veya hakem kurulu belirlenmemiş ise; hakem/hakemlerin belirlenmesi için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulur.
 • Hakem veya hakem kurulu belirlendikten sonra ilgili hakem veya hakem kuruluna tahkim talebinde bulunulur. Bu talep karşı tarafa ulaştırılır. Tahkim talebinin karşı tarafa ulaşmasıyla beraber de dava açılmış sayılır.
 • Daha sonra davacı; tarafların ad, unvan ve adreslerini, temsilcisini, tahkim şartını veya sözleşmesini, uyuşmazlığın doğduğu veya ilgili olduğu sözleşme veya hukuki ilişkiyi, iddianın dayandığı olayları, uyuşmazlığın konusunu, miktarını ve istemini içeren dava dilekçesini hakem kuruluna verir.
 • Davalı ise cevaplarını içeren dilekçesini hakem kuruluna verir.
 • Hakem/Hakem Kurulu dosya üzerinden inceleme yaparak ya da gerekmesi halinde duruşma yaparak, uyuşmazlığı karara bağlar.

Tahkime başvuru sonucunda hakem veya hakemlerce yapılan inceleme sonrasına verilen kararlar bir mahkeme kararı gibi tarafları bağlamaktadır. Dolayısıyla alınan kararlar icra dairelerince aynı mahkeme kararı gibi icraya konulmaktadır.

Tahkim Süreci Nasıl İşler?

Tahkim Kurumunun Tanımı ve Amacı

Son yüzyılda bilimde ve teknikte meydana gelen gelişmelerle birlikte insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal etkileşimler de hızla artmıştır. Bu artış ise beraberinde birçok sorun ve uyuşmazlıkları getirmiştir. Hukukumuzdaki mevcut yargı mekanizmaları; mahkeme sayılarının azlığı, yoğunluk gibi nedenlerle uyuşmazlıkları maalesef ki son derece geç sonuca bağlamakta, tarafların mağduriyetine sebep olmaktadır. Ayrıca yargı yollarının pahalılığı da insanların haklarını arama noktasında gözünü korkutmaktadır. Bu gibi olumsuzluklar devletleri alternatif çözüm yöntemleri bulmaya itmiş, bunun için çeşitli çözüm yöntemleri oluşturulmuştur.

Bu çözüm yöntemlerinden birisi olan Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir özel yargı faaliyetidir. Kimi görüşlere göre tahkim bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olmakta iken kimilerine göre ise doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Bu doğrultuda tahkim kurumunun amacı, adaletin dağıtılmasında ve uyuşmazlıkların yargısal yolla çözülmesinde mahkemelere yardımcı olmaktır.

Tahkim Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler

 • Tahkim sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ulusal ve uluslararası alanda tahkim davalarının takibi
 • Ulusal veya uluslararası hakem heyetleri ve tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi hususunda tanıma ve tenfiz davalarının takibi
 • Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerin mahkemeler nezdinde temsillerinin gerçekleştirilmesi
 • Dosyaların yargılama öncesi teftişi ve davaya alternatif çözüm yolları analizinin yapılması
 • Davaların sonuçlandırılmasına kadar süreçte avukatlık hizmetlerinin verilmesi ve günlük raporlamaların yapılması

Tahkim Süreci Nasıl İşler Sorusu için Bize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve tahkim avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.