İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu sigorta primleri davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız sigorta primleri davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Talep Edebileceği Haklar

Bir işçinin işe girdiği gün dahil olmak üzere çıkış yaptığı güne kadar işveren tarafından sigortasının eksiksiz şekilde yapılması zorunludur. İşveren, işçiyi gerçek maaşı üzerinden işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak, sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmalıdır. Uygulamada görülen ise eksiksiz olarak yatması gereken bu primlerin asgari ücretten gösterilerek SGK’ya bildirilmesi gereken tutardan düşük bildirildiği görülmektedir. Çoğu zaman bu duruma işçiler sessiz kalsa da işçiler nezdinde büyük mağduriyetler yaşattığı kuşkusuzdur.

Sigorta primlerinin eksik yatırılması günümüzde çalışanların en büyük sorunlarından biridir. Sigortası gerçek ücretten değil de düşük olarak gösterilen çalışanlar dilerlerse iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatlarını ve varsa diğer sair alacaklarını talep edebilirler. Yerleşik Yargıtay içtihatlarınca görüş birliği olduğu gibi sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde işçinin haklı fesih imkanı bulunmaktadır.

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

Çalışanlar bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshi durumunda ihbar tazminatına hak kazanamasa da, işçinin en az bir yıllık çalışmasının karşılığında hak edeceği kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarını da talep edebilecektir. Bu durumda haklı nedenle yapılacak olan feshin nedenlerinin de bildirilerek yazılı şekilde, en garanti yol olarak Noter vasıtası ile yapılması ve alacakların talep edilmesi önem arz etmektedir. Ödeme yapılmaması ihtimalinde ise dava yoluna gidilerek alacağın ilama bağlanması işçinin alacaklarının tahsili sağlanmalıdır.

Sigorta primlerinin düşük gösterilmesinde yaşanan en büyük mağduriyet ise işçinin emekli maaşının alması gerekenden daha düşük tutarda alacak olmasıdır. Bu mağduriyetin giderilmesi için ise SGK’ya yapılacak olan şikayet sonucunda görevli memurlarca işyerinde yapılacak olan fiilen tespit sonucunda geriye yönelik olarak bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınarak bildirimi yapılır. Buna ek olarak ise çalıştıkları hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak alınacak ilam sonucunda hesaplanan aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları hesaplanarak SGK’ya bildirim yapılmaktadır.

Kıdem tazminatı ve sair alacak kalemlerinin, emsal ücret araştırmaları ve tanık beyanlarıyla tespit edilebileceğinden dava süreci bakımından işçinin SGK primlerinin eksik ödeniyor olmasının önüne geçilmesi işçiye işveren karşısında büyük bir avantaj sağlamaktadır.

İstanbul İş Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler. İş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler.

İş hukukuna ilişkin düzenlemelerin asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlığın olması durumunda ilk olarak bu kanuna bakılması gerekmektedir. Bunun dışında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu‘nda, 5953 sayılı Basın İş Kanunu‘nda, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu … gibi kanunlarda iş hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar daha özel nitelikli kanunlar olup, bu kanunların alanına giren uyuşmazlığın bulunması durumunda ilgili kanunun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bazı hallerde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun da uygulanması söz konusu olmaktadır.

Sigorta Primleri Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve iş hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.