İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu mirastan feragat sözleşmesi vasiyet ve diğer miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat, olumsuz miras sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Mirastan feragat, bir sözleşme ile mümkündür, diğer şekildeki beyanlar yeterli olmayacaktır. Mirastan feragat, bir sözleşme ile olacağı için feragat eden mirasçı ile miras bırakan karşılıklı olarak sözleşmeyi imzalamalılardır. Diğer bir anlatımla bu sözleşme sağlar arasında imzalanan bir niteliktedir.

Mirastan feragat, ivazlı (karşılıklı) ya da ivazsız (karşılıksız) olarak yapılabilir. Mirastan feragat sözleşmesi resmi vasiyetnamenin şekline tabidir. Mirastan feragat bakımından şu husus önemlidir; feragat eğer bir karşılıkla yapılarsa yani ortada bir ivaz varsa, mirastan feragat edenin altsoyuna da miras hakkı geçmeyecektir, fakat bu durumun aksi kararlaştırılabilir. Mirastan feragat karşılıksız ise, bu durumda mirasın reddinde olduğu gibi miras hakkı, feragat eden sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi feragat edenin altsoyuna geçecektir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragatin şekli, yukarıda belirtildiği üzere resmi vasiyetnamenin şekline tabidir. Resmi memur önünde sözleşme düzenlenmeli, iki tanık ve resmi memur huzurunda imzalar atılmalıdır. Tarafların işlem yapmaya ehil olmaları, diğer bir anlatımla işlemler bakımından ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’na göre miras sözleşmesi gereğince sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir. Buna göre, ivazlı bir şekilde mirastan feragat sözleşmesi imzalayan feragat eden, miras bırakanın edimlerini ifa etmemesi ve de teminat göstermemesi durumunda sözleşmeden dönebilir. Diğer bir anlatımla feragat ile hak tamamen ölmüş değildir. Zira sağlar arası edim isteme hakkı bulunan taraflardan biri de mirastan ivazlı feragat eden mirasçıdır.

En nihayetinde mirastan feragat bir sözleşmedir ve sözleşmelerin edimlerinin ihlal edilmesinde olduğu gibi herhangi bir ihlal durumunda taraflar dava açabilmektedir. Öte yandan gabin (edimler arasındaki aşırı nispetsizlik) durumunda da ivazlı feragat sözleşmesinin iptal edilebileceği düşünülmektedir. Tabii ki tarafların ortak iradeleri ile sözleşmeyi sona erdirme hakları da ortadadır.

Mirastan feragat, özellikle mirasçı için ciddi derecede önemli bir sözleşmedir. Dolayısıyla imzalanmasından önce bir miras hukuku avukatından hukuki bilgi almakta fayda bulunmaktadır.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Mirastan Feragat Sözleşmesi Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve mirastan feragat sözleşmesi avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.