İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu mirasın reddi davası, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Mirasın Reddi

Mirasın reddi, miras bırakanın vefatının ardında mirasçıların kendi istekleri ile miras hakkından vazgeçmeleri anlamına gelmektedir. Mirasçılar böylece miras bırakanın borçlarından kurtuldukları gibi alacaklarından da mahrum kalacaklardır.

Miras bırakanın vefatının ardından miras, kendiliğinden mirasçılara geçer. Bu durum, külli halefiyet ilkesinin bir gereğidir. Diğer bir anlatımla mirasın istenmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Ancak ret bakımından durum bu şekilde değildir. Ret isteminin geçerli şekilde yapılması gerekmektedir.

Mirasın Reddi Davası

Türk Medeni Kanunu’na göre miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Yasal süre içinde miras reddedilmez ise miras, kayıtsız ve şartsız bir şekilde mirasçılara geçer.

Mirasın reddi, kayıtsız ve şartsız bir şekilde yapılmalıdır. Sulh hukuk mahkemesi nezdinde açılacak bir dava ile miras reddedilebilir. Miras reddedildiğinde, sadece reddedene miras geçmez. Diğer mirasçılar, retten etkilenmezler. Reddeden mirasçının payı, sanki mirasın açıldığında sağ değilmiş gibi altsoylarına geçer. Kanuna göre en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Bazı durumlarda ise mirasçılar mirası reddetmek istemediği halde, alacaklılarından mal kaçırmak için mirası reddetmekte, gerçekte ise kayıt dışı olarak mirastan yararlanmaktadırlar. Bu gibi durumlara ilişkin kanun şu düzenlemeleri getirmiştir;

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

Miras bırakanın sağlığında üstlendiği borçlar nedeniyle mirasçılarının mağduriyeti söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla bu borçlardan sorumlu olmak istemeyen mirasçıların, bir miras hukuku avukatı yardımı ile mirası reddedebileceği bilinmelidir.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Mirasın Reddi Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve mirasın reddi avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.