Ceza avukatlarımız kasten yaralama suçu, unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ve uzmanlık çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Kasten Yaralama Suçu, Unsurları, Cezası

Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 86. Maddesi ile düzenlenmiş olup, kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, kişinin sağlığına, algılama yeteneğine yönelik fiilin icrasının etki doğurmasıdır. Saldırı mağdurun vücut ve/veya ruhsal bütünlüğüne yönelik gerçekleşmektedir. Kasten yaralama suçunun işleniş biçimlerinden biri mağdurun sağlığının bozulması şeklinde yaralama olup failin fiili sonucunda mağdurun ruh ve/veya beden sağlığında meydana gelen bozulmaları ifade etmektedir.

Suçun bir başka işleniş şekli ise mağdurun algılama yeteneğinin bozulması sonucunu doğuran yaralamalardır. Bu tür yaralamalarda fiil nedeniyle mağdurun algılama yeteneğinde ve ruhsal durumunda olumsuz yönde değişiklik meydana gelmektedir. Kişi çevresini ve kendi davranışlarını anlama ve yönlendirme hususlarında zorluk yaşamaktadır. Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikteki yaralamaların cezası düzenlenmiştir. Bu durumda kamu davasının açılabilmesi için mağdurun şikayeti şart koşulmuştur. Mağdurun, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikteki yaralanmaya ilişkin şikayeti sonucu faile dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunabilecektir.

Kasten Yaralama Suçunun Mağduru

Bu suçun mağduru yalnızca gerçek kişiler olabilir.

Kasten Yaralama Suçunun Faili

Bu suçun faili yalnızca gerçek kişiler olabilir.

Kasten Yaralama Suçunda Korunan Hukuki Değer

Bu suçun düzenlenmesi vücut dokunulmazlığını korumaya yöneliktir.

Kasten Yaralama Suçunun Unsurları

Manevi unsur kast cinsinden olduğu için failin neticeye yönelik bir iradesi bulunması gerekir. Fail, bilerek isteyerek mağdurun vücuduna acı vermiş, sağlığını bozmuş veya algılama yeteneğini zayıflatmış olmalıdır. Ayrıca fiil ile ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.

Haksız tahrik: Bu suçun manevi unsuru kast olduğu için şartların oluşması halinde kişi haksız tahrik hükümlerinden yararlanabilecektir.

Teşebbüs: Teşebbüs hükümleri uygulama alanı bulabilmektedir.

Zincirleme suç: Kasten işlenmesi sebebiyle zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulabilmektedir.

İştirak: İştirak mümkündür. Suçun iştirak halinde işlenmesi halinde herkes kendi kusurundan nedeniyle kusurlukları oranında sorumlu olacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Uzlaştırma

CMK m.253/I gereği kasten yaralama esasen uzlaşma kapsamında bir suçtur. Bu durumda soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı veya onun talimatı altındaki kolluk görevlileri tarafından suç mağduruna veya suçtan zarar görenlere ve şüpheliye uzlaştırma teklifinde bulunulmaktadır. Bu teklife üç gün içerisinde mağdur veya zarar gören tarafından cevap verilmezse uzlaştırma teklifi reddedilmiş sayılacaktır.

Ancak kasten yaralama suçu; üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, silahla işlenmesi halinde, uzlaşma kapsamından ve arabuluculuğa elverişli olmaktan çıkacaktır. Kişi uzlaştırmaya yönelik olan bu teklife 3 gün içerisinde yanıt vermediği taktirde uzlaşmayı reddetmiş sayılır.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten yaralama suçunun aşağıda yer verilen şekiller işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat oranında arttırılacaktır.

 1. Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı: Mağdurun üstsoy, altsoy, eş veya kardeş olması halinde cezada artırıma gidilmektedir.
 2. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı: Bu tür kişilerin kim olduğuna ilişkin değerlendirme olaya özgü ve yoruma açık olsa da uygulamada belirli kriterler geliştirilmiştir. Adli Tıp Derneği tarafından yayınlanan rehbere göre, İskelet sistemi sabitleştirici enstrüman kullananlar, travma sonrası nörolojik defisit ya da anatomik eksikliği olanlar, polio sekeli olanlar, iki gözü görmeyenlerin, beden bakımından kendini savunamayacağına karar verildiği görülmektedir. Ruh bakımından kendini savunamayacak olanlar için psikiyatri/çocuk psikiyatrisi ile değerlendirme yapılması gerekmektedir. On iki yaşını doldurmamış çocuklara kendisinden küçük olmayan ya da akranı olmayan kişilerin şiddet uygulaması durumunda, küçüğün beden bakımından kendini savunamayacağına karar verilebilir. Yaşlılarda ise kocama halinin olması durumunda beden bakımından kendini savunamayacağına karar verilebilse de olaya özgü olarak her bir yaşlının muayene ile değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Kişilerin beden ve ruh bakımından kendisini savunup savunamayacağı değerlendirilirken mağdur ve şüpheli arasındaki fiziksel, bilişsel ya da ruhsal farklılıklar dikkate alınmalı, tehdit ve güç farkı kullanılarak herkesin vücut direncinin kırılabileceği de konuyla ilgili raporlara gerektiğinde ilave edilmelidir. Madde etkisi altında bulunmak da kişilerin beden ve ruh bakımından kendisini savunmasına engel teşkil edebilir.
 3. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle: Kasten yaralama suçunun mağdurun kamu görevini ifa etmesi nedeniyle işlenmesi halinde cezada artırıma gidilmektedir.
 4. Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle: Suçun failinin bir kamu görevlisi olup, hukuka aykırılık teşkil eden fiili kamu görevinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle işlemesi halinde cezada artırıma gidilmektedir.
 5. Silahla: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 6.maddesine göre silâh deyiminden; Ateşli silâhlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer nesneler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler kastedilmektedir Esasen yaralamaya elverişli her türlü alet bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Yargıtay da pek çok kararında saldırı ve savunma amacıyla yapılmasa dahi bu amaç için kullanılmaya elverişli her türlü maddenin kasten yaralamanın silah aracılığıyla işlenmesi nitelikli halinin kapsamına girebileceği belirtmiştir. Silahla yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek türden ise bu suçun cezası, 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ya da 1/2 oranında arttırılmış adli para cezası olacaktır. Silahla yaralama sonucu meydana gelen zarar basit tıbbi müdahale giderilemeyecek cinsten ise bu suçun cezası 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.
 6. Canavarca hisle: Yargıtay kararlarında “canavarca his” failin ruhsal durumunun tasvir eder nitelikte belirtilmiştir. Buna göre hukuka aykırılık teşkil eden fiili zevk duymak için yapmak, istenilen neticeye ulaşmak için zorunlu olmayan vahşice hareketlerde bulunmak fiilin canavarca hisle işlenmesi anlamına gelebilmektedir.

Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Yaralamalar

Kasten yaralamaya ilişkin kanun düzenlenmesinde yer alan basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar, günlük hayatta sık sık karşılaşılması sebebiyle önem arz etmektedir. Bunlar mağdurun vücuduna, sağlığına ve algılama yeteneğine yönelik saldırı sonucu meydana gelen zararın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür yaralanmalara verilebilecek en tipik örnek kişiye tokat atılması sonucu meydana gelen yaralanmadır. Mağdurun derisinde meydana gelen çizilmeler, morarmalar, ezilmeler vb. bu tür yaralanmalara örnektir. Uygulamada kişilerde kemik kırığı veya çıkığı, kas tendon hasarı, büyük damar ve sinir hasarı, iç organ yaralanması bulunuyorsa, yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığına karar verilmektedir.

Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozukluklar

Yaralanmaya dair travmanın kişi üzerindeki etkisine karar verilirken travmanın şiddeti, ruhsal etkilenme süresi, mağdurun işlevselliği ve nedensellik gibi faktörler dikkate alınır. Ruhsal etkilemelerle ilgili olarak tespit edilen tablonun basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olup olmadığı yönünde karar verilir.

Cezanın Belirlenmesi

5237 sayılı TCK’nin 61.maddesi gereği bu suçun temel cezasının belirlenmesinde dikkate alınacak kriterler suçun işleniş biçimi, suç işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiktir. Bu kriterler ışığında verilecek gereği, işlenen fiil ile orantılı olmalıdır. Orantılılık ölçütü 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.3/1 ile düzenlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçu Unsurları Cezası

Türkiye’de Ceza Yargılaması

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

Kasten Yaralama Suçu Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

Kasten Yaralama Suçu Unsurları Cezası için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ceza avukatı kadrosu gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na ve kasten yaralama suçu, unsurları, cezası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.