İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu iştirak nafakası davası avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Boşanma avukatlarımız iştirak nafakası davası avukatı olarak nafaka davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

İştirak Nafakası Davası Avukatı

İştirak Nafakası Uyarlama Davası Hangi Hallerde Açılabilir?

TMK 176/4 hükmünde “tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir”; TMK 331 hükmünde ise “durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır” düzenlemeleri yer alır.

Yargıtay içtihatlarında nafakanın uyarlanması hususunda “…nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile şartları oluştuğu takdirde artırılabilir veya azaltılabilir. Aksi düşünce “güven” ilkesine aykırı düşer. Zira davacının sözleşme (protokol) ile elde ettiği statüye beslediği güven, dayalı borçlunun sosyal ve ekonomik durumunun bu özel statüyü koruyacak seviyeden daha aşağı düşmediği (kötüleşmediği) veya hakkaniyet bunu gerektirmediği sürece sarsılıp boşa çıkarılamaz” ifadeleri yer almaktadır.

İştirak Nafakası Davası Hangi Hallerde Açılır?

Evlilik birliği sırasında müşterek çocuğun eğitim, sağlık, barınma vb. her tür ihtiyacının giderilmesi anne ile babaya yüklenmiştir ve boşanma sonrası da bu yükümlülük devam eder. Yani, kendisine çocuğun velayeti bırakılmayan anne ya da babanın, çocuğun bakım masraflarına katılma yükümlülüğü sona ermez; TMK 182/2 c.2’ye göre bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Boşanma davası görülürken talep edilebilecek olan iştirak nafakası, boşanma gerçekleştikten sonra da herhangi bir süreye tabi olmaksızın –fakat çocuk ergin oluncaya dek- talep edilebilir. Boşanma davası devam ederken istenmemiş olması sonradan istenmesine engel olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; iştirak nafakası ile korunan, çocuğun yani küçüğün hakkıdır ve kamu düzeninden doğan bu hususu hâkim re’sen gözeterek iştirak nafakasına hükmedebilir. Dolayısıyla bu nafaka türünde talep zorunluluğu yoktur. Boşanma davası görülürken talep olmasa dahi hâkim gerekli değerlendirmeleri yapar ve olayın şartları gerektiriyor ise re’sen iştirak nafakasına hükmeder. Hakimin burada geniş bir takdir yetkisi vardır.

Kararın kesinleşmesi ile işlemeye başlayan iştirak nafakası kural olarak çocuk ergin oluncaya yani 18 yaşına dek devam eder; bu tarihte çocuğun eğitimi devam ediyor ise eğitim tamamlanana dek ödenir. Sonrasında ise kendiliğinde kalkar. Ergin olan çocuğun nafaka ihtiyacı devam ediyor ise (bu tarihten sonra velayet de ortadan kalkacağı için) bizzat kendisi yardım nafakası talebinde bulunabilir.

Ödenecek nafaka miktarı belirlenirken nafakayı ödeyecek eş ile velayet sahibi diğer eşin mali güçleri çocuğun ihtiyaçları gözetilerek ayrı ayrı değerlendirilir. Velayet kendisine bırakılmayan eşin mali gücü yoksa iştirak nafakasına hükmedilemez.

İştirak Nafakası Davası Avukatı için Bize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve iştirak nafakası davası avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.