İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu kıdem tazminatı davaları ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız kıdem tazminatı davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

İstifa Eden İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatını Alabilir?

Kural olarak, istifa eden işçiler kıdem tazminatından yararlanamazlar. Ancak işçinin İş Kanunu’nda yer alan haklı sebeplerden birine sahip olması durumunda, işyerinden kendi isteği ile ayrılsa dahi kıdem tazminatı alabileceği düzenlenmiştir. İşçinin kıdem tazminatı alabileceği bu durumlar, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14 maddesinde emredici ve yorumla genişletilemez şekilde sayılmıştır. Bu haller;

  • İşveren tarafından işçinin iş akdine haklı bir neden olmaksızın (4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde sayılan haller) son verilmesi,
  • İşçinin, iş akdini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan hallerden birine dayandırarak sonlandırması,
  • Kadın işçinin evlendikten en fazla bir yıl sonraki süreçte kendi isteği ile işten ayrılması,
  • Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işçinin işinden ayrılması,
  • Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ya da
  • 15 yıl ve 3600 gün şartı olarak da bilinen ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/5 hükmünde düzenlenen durumun gerçekleşmesi halleridir

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

Son olarak Yargıtay kararlarında işçi bir baskı sonucunda istifa etmişse ve bunu ispat edebilirse de kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Zira kimsenin hayatın olağan akışına göre yıllardır biriken alacaklarından kendiliğinden vazgeçmeyi tercih etmeyeceğini savunan Yargıtay, böyle bir durumda istifanın değil işverence gerçekleştirilmiş bir feshin söz konusu olduğunu kabul etmektedir.

Uygulamada yukarıda sayılan ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı durumlarda en sık rastlananı, işçinin ücret alacaklarının uygun bir şekilde hesap edilmemesi ya da ödenmemesi durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada belirtilen ücret alacağı kavramı, geniş anlamda düşünülmelidir. Diğer bir anlatımla işçinin maaşı düşük yatırılır veya hiç yatırılmazsa, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai ücretleri, genel tatil alacakları usulüne uygun bir şekilde hesaplanıp işçiye ödenmiyorsa ya da yıllık izinler usulüne uygun bir şekilde kullandırılmıyorsa işçi için haklı sebepler oluşmuş demektir. Bunun dışında işçinin SSK primleri gerçek ücretten yatırılmıyorsa ya da sigortalılık hiç gerçekleşmemiş ya da geç gerçekleşmişse de işçinin haklı nedenle çıkış hakkı bulunmaktadır.

İstanbul İş Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler. İş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler.

İş hukukuna ilişkin düzenlemelerin asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlığın olması durumunda ilk olarak bu kanuna bakılması gerekmektedir. Bunun dışında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu‘nda, 5953 sayılı Basın İş Kanunu‘nda, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu … gibi kanunlarda iş hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar daha özel nitelikli kanunlar olup, bu kanunların alanına giren uyuşmazlığın bulunması durumunda ilgili kanunun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bazı hallerde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun da uygulanması söz konusu olmaktadır.

Kıdem Tazminatı Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve iş hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.