İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu işçinin ücretinin ödenmemesi konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız işçinin ücretinin ödenmemesi konusunda 1992 yılından beri edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

İşçinin Ücretinin Ödenmemesinin Sonuçları Nedir?

İş sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisi kuşkusuz işçinin ücret karşılığında çalışmasıdır. İş sözleşmelerinde işverenlerin temel borcu “işçiye ücretini ödeme” borcudur. İşçilerin günümüzde en büyük sorunlarından birisi ücretlerinin zamanında ya da tam olarak ödenmemesidir.

İşçinin ücretinin en geç ayda bir ödeneceği Kanunumuzda açık olarak düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunumuza göre ücretin gününde ödenmemesi hususunda işçinin sahip olduğu bazı yasal hakları mevcuttur.

20 gün içinde ücreti ödenmeyen işçi, iş görmekten kaçınabilme hakkını kullanabilir

Kanunun belirlediği 20 günlük gecikme süresinin geçmesine rağmen işçiye ödenmesi gereken ücreti ödenmeyen işçi iş ilişkisini feshetmeden ücreti ödeninceye kadar iş görme borcunu ifa etmekten kaçınabilir. Hak edilmiş ve muaccel hale gelmiş ücret alacağının tümünün ya da önemli bir kısmının ödenmemiş olması yeterlidir. İşçilerin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle çalışmaktan kaçınmaları nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilemez, yerine yeni işçi alınamaz ve bu işler başkalarına yaptırılamaz. En önemlisi ise, iş görme borcunu yerine getirmeme toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemeyecektir.

Tüm bunlara ek olarak ise; işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçındığı bu sürenin ücretini işverenden talep etmesi Yargıtay kararlarınca mümkün görünmemektedir. İşçinin süresi geçtiği halde ödenmeyen ücretini elde etmesi amacıyla giriştiği böyle bir eylemin işçinin aleyhine olarak sonuç doğurması doğru olmasa da işçinin ücretinin ödenmemesi nedeniyle sahip olduğu işçi lehine düzenlenen diğer hakları da mevcuttur.

Ücreti ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir

İşveren tarafından, iş sözleşmesi belirli süreli olsun veya olmasın işçinin ücreti uygun olarak hesap edilmez yahut ödenmez ise işçi iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce, ihbar süresini dahi beklemeksizin feshedebilir. İşçi, işverene yapacağı bir bildirim ile iş sözleşmesini bu nedene dayalı olarak feshedebileceği kanunumuzca açık olarak düzenlemiştir.

İşçinin Ücretinin Ödenmemesi

İşçinin sahip olduğu derhal fesih hakkını kullanabilmesi için sağlanması gereken bazı koşullar vardır;

  • İşverenin ücret ödemesini en geç 20 gün içerisinde yapmamış olması gerekmektedir. Her ayın belirli bir gününde ücreti ödenen işçinin, ücretinin birkaç gün gecikmesi nedeniyle iş sözleşmesini feshetme imkanı söz konusu değildir.
  • 20 gün içerisinde ücreti ödenmeyen işçi, bu günü takip eden 6 gün içerisinde iş sözleşmesini feshetmek için gerekli bildirimi işverene yapmalıdır. 6 günlük süre hak düşürücü bir süre niteliğindedir. Noter aracılığıyla çekilecek bir ihtarname ile bu hakkın kullanılması işçi için uygun olacaktır.

Haklı nedenle derhal fesih halinde işçi, kıdem tazminatını, ücret alacağını ve varsa sair tüm haklarını talep edebilir

İşçinin işyerinde en az bir yıllık çalışması sonucunda kıdem tazminatına da hak kazanacaktır. İşçi sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkını kullandığı için ise ihbar tazminatı talebinde bulunamayacaktır. Tüm bunlara ek olarak ise işçinin alamadığı fazla mesai ücretleri, resmi tatil ve bayram ücretleri, yıllık izin ücretlerini talep etme hakkı vardır.

İşçinin ücretinin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu hususun tek ispatı ise işçinin imzasını taşıyan ödeme belgesi veya işçinin maaş hesabına yatırılmış banka dekontudur. Önemle belirtmek gerekir ki; maaş gününde ücretini alamayan ve kendisine bordro imzalatılmak istenen işçinin ilgili belgeyi imzalamaması gerekmektedir. İlgili belgeyi imzaladığı takdirde işçi aleyhine mahkemede işveren tarafından delil olarak sunulabilecektir. Tüm bu hususların dikkat edilerek sürecin geçirilmesi ve belirlenen koşullara uyularak yasal hakların kullanılması büyük bir önem arz etmektedir.

İstanbul İş Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler.

İş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler.

İş hukukuna ilişkin düzenlemelerin asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlığın olması durumunda ilk olarak bu kanuna bakılması gerekmektedir. Bunun dışında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu‘nda, 5953 sayılı Basın İş Kanunu‘nda, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu … gibi kanunlarda iş hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar daha özel nitelikli kanunlar olup, bu kanunların alanına giren uyuşmazlığın bulunması durumunda ilgili kanunun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bazı hallerde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun da uygulanması söz konusu olmaktadır.

İşçinin Ücretinin Ödenmemesi ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu İstanbul iş hukuku avukatı olarak iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve işçinin ücretinin ödenmemesi konusunda bilgi almak için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.