İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu fazla çalışma Ücreti davaları ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fazla çalışma Ücreti davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesinin Sonuçları Nedir?

Günümüzde çalışanların İş Kanunu’nda belirtilen haftalık çalışma saatlerinin üstünde çalıştırılması ve bu çalışma sonucunda hak edilmiş fazla çalışma ücretinin ödenmemesi genel bir sorun teşkil etmektedir.

İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi olarak 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan süreler fazla çalışma olarak adlandırılacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki fazla çalışma yapılabilmesi işçinin muvafakatine bağlıdır. İşçinin rızası olmaksızın fazla çalışma yaptırılamayacaktır. Gerek normal çalışma ücretlerinin gerekse fazla çalışmalara ilişkin ücretlerin ilgili olduğu dönemde işçiye ödenmesi gerekmektedir.

Her bir saat fazla çalışma yapmış olan işçi için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi ile ödenmesi gerekmektedir. İşverenin fazla çalışma ücreti yerine işçiye serbest zaman kullandırması ya da işyerinde denkleştirme yapması da mümkündür. Ancak işyerinde hem serbest zaman hem de denkleştirme uygulamaları yoksa bu durumda işçilerin fazla çalışma ücretinin ödenmesi zorunludur.

İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi

Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince, fazla mesai ücret alacağı ödenmeyen çalışanların iş akitlerini haklı nedenle derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde işten ayrılacak olan işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanacak ancak ihbar tazminatı hakkına hak kazanamayacaktır. Bu kapsamda işi bırakacak olan işçi işi bırakma nedeni ile birlikte taleplerini içeren ihtarnameyi noter aracılığıyla işverenine çekmesinde kuşkusuz büyük yarar vardır.

İşçi fazla çalışma ücretini talep ettiği takdirde bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Fazla mesai ücreti alınmamasına rağmen fazla çalışma ücretinin ödendiğine dair maaş bordrosunun imzalanmaması büyük bir önem taşımamaktadır. Bordro imzalanırken fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğine dair alacaklarını saklı tutarak bordroların imzalanması önemlidir. Ancak işçi bordrolara imza atmamış ve tanık ifadeleri ile fazla çalışma yaptığını ispat eder ise fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. Tanıkların ise işçi ile aynı dönemde çalışmış ve işçinin çalışma gün ve saatlerini bilen kişiler olmasına dikkat etmek gerekmektedir. İşçinin işe giriş çıkış yaparken tutulmuş olan kayıtlar mahkeme nezdinde fazla mesai yapıldığına dair kuvvetli delil teşkil etmektedir.

Fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle bu alacaklara ilişkin açılacak alacak davalarında uygulanacak olan faiz bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizidir. Fazla çalışma süresi Kanunda 270 saatle sınırlandırılmış olsa dahi işçiye yıllın 270 saatin üzerinde fazla mesai yaptırılmış ise bu sürelerin de ücreti ödenmesi gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki fazla çalışma sürelerine ilişkin alacaklar 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır.

İstanbul İş Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler. İş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler.

İş hukukuna ilişkin düzenlemelerin asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlığın olması durumunda ilk olarak bu kanuna bakılması gerekmektedir. Bunun dışında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu‘nda, 5953 sayılı Basın İş Kanunu‘nda, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu … gibi kanunlarda iş hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar daha özel nitelikli kanunlar olup, bu kanunların alanına giren uyuşmazlığın bulunması durumunda ilgili kanunun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bazı hallerde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun da uygulanması söz konusu olmaktadır.

Fazla Çalışma Ücreti Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve iş hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.