Boşanma avukatlarımız edinilmiş mallara katılma rejimi konusunda ve boşanmayla ilgili her türlü konuda boşanma avukatı ve arabulucusu olarak hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Boşanma avukatı ekibimiz boşanma ve aile hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman bir boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası , bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun’un 202. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Türk Hukukunda yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. O halde 1.1.2002 tarihinden itibaren eşler kanunda öngörülen mal rejimlerinden birini sözleşme ile seçmedikleri sürece, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklardır.

Kanunun 219. Maddesinin ilk fıkrasında, edinilmiş mallar “her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri” olarak tanımlanmakta ve kanun koyucu edinilmiş malları sınırlı sayıda tespit etmemekle birlikte ikinci fıkrada edinilmiş malların temel örneklerini şu şekilde saymaktadır:

 1. Eşlerin çalışmasının karşılığı olan edimler (Maaş, ikramiye, bahşiş vs.)
 2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler (Emekli Sandığı tarafından bağlanan aylık, emekli ikramiyesi vb.)
 3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar (İş kazasına bağlı olarak ödenen tazminat vb.)
 4. Kişisel malların gelirleri (Sermayenin faiz getirisi vb.)
 5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler (Eşin ücretini biriktirerek satın aldığı daire)

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi

Edinilmiş mallar, edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi halinde yapılacak tasfiyeye dâhildir. Eşler mal rejimi sözleşmesiyle “kişisel malların gelirlerinin” edinilmiş mallara dahil olmayacağını kararlaştırabilirler. Her eşe ait edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan değerin yarısı üzerinde diğer eş hak sahibidir.

Kişisel mallar ise edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi halinde yapılacak tasfiyenin dışında kalan mallardır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi ile her eş diğer eşte bulunan kişisel mallarını geri alır. Kanunun 220. Maddesine göre “Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

 1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
 3. Manevi tazminat alacakları,
 4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür ve eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

Eşler hak sahibi oldukları bir malvarlığı unsurunun kişisel malı olduğunu ispatlayamadıkları taktirde, söz konusu malvarlığı unsurlarının edinilmiş mal kabul edileceği karinesi mevcuttur.

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Ayrıca Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

İstanbul Boşanma Avukatıyız

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma avukatlarımız, hukuki tecrübelerini ve çözüm bulma yeteneklerini birleştirerek müvekkillerimizi; boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, tanıma ve tenfiz davası, nafaka davaları, tazminat davaları, velayet davaları, mal rejimi davaları, mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması konularında temsil etmekte ve başarılarını devam ettirmektedirler.

Boşanma avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

edinilmiş mallara katılma rejimi

Boşanma Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Mal paylaşma davası açılması ve takibi
 • Zina nedeniyle boşanma davası açılması ve takibi
 • Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
 • Velayet davaları açılması ve takibi
 • Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Detayları için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu boşanma avukatı ekibi edinilmiş mallara katılma rejimi ve boşanmayla ilgili her türlü konuda boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na ve edinilmiş mallara katılma rejimi için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.