İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alma hakkı konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alma hakkı konusunda 1992 yılından beri edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

Kural olarak kendi isteği işe işinden ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmazken, kanunda sayılan istisnaların varlığı halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. İşte bu hallerden biri de işçinin askerlik nedeniyle iş akdine son vermesi halidir.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/3 hükmü bu durumu düzenlemektedir. Buna göre işçi, iş sözleşmesini askerlik nedenine dayandırarak feshederse ve kıdem tazminatı için aranan diğer şartlar (en az bir yıl o işyerinde çalışmak gibi) gerçekleşmişse kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu durum işçi için haklı bir neden teşkil etmektedir.

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

İşçi, askerlik nedeniyle iş akdini feshederken, ilgili Askerlik Şubesi’nden alacağı sevk belgesini de işverenine vermelidir. Bu durum, haklı nedenle feshin delili niteliğinde olduğundan önemlidir. Fesih, işçi tarafından yazılı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. İstifa yazısının ekine sevk yazısı iliştirilmelidir.

Şekil olarak ise noterden gönderilecek bir bildirim ya da iadeli taahhütlü posta yolları tercih edilebilir ya da işyerinin ilgili birimine elden teslim edilebilir. Ancak son halde ispat şartının sağlanması bakımından feshin elden belge verilmesi suretiyle gerçekleştirildiğine dair bir “alındı” yazısının edinilmesi önemlidir. Zira olası bir uyuşmazlıkta ispat yükü davacı işçiye ait olacaktır ve yukarıda belirtilenler, ispat için yeterli olacaktır.

Fesih bildirimi için kanunda herhangi bir süre öngörülmemiştir ancak Yargıtay kararlarında kabul edilen süre makul süredir. Yani her iki tarafı da zora sokmayacak ölçüde uygun bir zaman öncesinde bildirim yapılmalıdır. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama olmasa da işverenin boşalan kadroya yeni bir işçi alacağı ve zora düşmemesi düşünülerek gerçekleştirilecek 3-4 ay öncesinden bildirim etik olacaktır.

İşçi askerlikten sonraki süreçte işsiz ise işsizlik sigortasına başvurabilir. Son olarak bedelli askerlik, teknik anlamda bir askerlik olsa da gerçek anlamda askerlik olmadığından bedelli askerlik nedeniyle işyerinden ayrılan işçilere kıdem tazminatının ödenmeyeceği de bilinmektedir.

İstanbul İş Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler.

İş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler.

İş hukukuna ilişkin düzenlemelerin asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlığın olması durumunda ilk olarak bu kanuna bakılması gerekmektedir. Bunun dışında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu‘nda, 5953 sayılı Basın İş Kanunu‘nda, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu … gibi kanunlarda iş hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar daha özel nitelikli kanunlar olup, bu kanunların alanına giren uyuşmazlığın bulunması durumunda ilgili kanunun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bazı hallerde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun da uygulanması söz konusu olmaktadır.

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Hakkı ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu İstanbul iş hukuku avukatı olarak iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alma hakkı konusunda bilgi almak için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.