Boşanma avukatlarımız anlaşmalı boşanma protokolü örneği konusunda ve boşanmayla ilgili her türlü konuda boşanma avukatı ve arabulucusu olarak müvekkillerimize yardımcı olmakta ve hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Boşanma avukatı ekibimiz boşanma ve aile hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman bir boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası , bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

İSTANBUL (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ tarafından açılan anlaşmalı boşanma davasına delil ve esas teşkil etmek üzere taraflar ADINIZ SOYADINIZ (TCKN: …) ile EŞİNİZİN ADI SOYADI (T.C:…) arasında; evlilik birliği, mallarının paylaşımı, karşılıklı nafaka ve tazminat yükümlülükleri, müşterek çocukların velayeti ve evlilik birliğinin sona erdirilmesine yönelik tüm hususların ayrıntılarına karar verdikleri iş bu protokol düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Bu protokol uyarınca;

I. BOŞANMA HUSUSU:

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ile davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI karşılıklı olarak, gayretlerine rağmen aşamadıkları problemlerin, evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi nedeni ile boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

II. VELAYET:

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ile davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI 17.08.2010 yılında İstanbul, Beykoz’da evlenmişlerdir. Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek bir çocukları bulunmamaktadır.

Bu nedenle, taraflar arasında işbu protokole konu edilerek düzenlenmesi gereken velayet, iştirak nafakası ve kişisel ilişki hususları bulunmamaktadır.

III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır. Maddi ve manevi tazminat konularında tüm taleplerinden ileriye yönelik olarak da feragat ettiklerini gayrikabili rücu kabul ederler.

IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

Davacı ve davalı ortak mallar ile kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir. Tarafların evlilik birliğinin devamı müddetince edindikleri toplamda üç adet daire ve bir adet arabaları bulunmaktadır.  Taraflar ortak mallarını aşağıda yazılı olduğu şekilde paylaşmışlardır;

 1. İstanbul ili, Maltepe İlçesi, … No’lu Bağımsız Bölüm’de yer alan daire vasfındaki taşınmaz davacı eş ADINIZ SOYADINIZ’e annesinden kendisine bağışlama yolu ile intikal etmiştir. Bu nedenle adresi yazılı dairenin tamamı davacının kişisel malı statüsünde olup boşanma sonrasında da mülkiyeti ADINIZ SOYADINIZ’e ait olarak kalacaktır. Taraflar bu konuda tam bir anlaşma içerisindedir.
 2. İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, kayıtlı,… apartman no’lu … kat, … No.lu bağımsız bölümde yer alan daire vasfındaki taşınmazın, evlilik birliği içerisinde tarafların dairenin edinilmesine olan katkıları uyarınca,   %65 hissesi davacı ADINIZ SOYADINIZ’e , %35 hissesi davalı EŞİNİZİN ADI SOYADI’e aittir.  Söz konusu daire satılarak satış bedeli tarafların yukarıda belirtilen hisseleri uyarınca taraflarca paylaşılacaktır. Satış süreci anlaşmalı boşanma davasının açıldığı tarihte başlatılacak olup satış bedelinin %65’i ADINIZ SOYADINIZ‘e %35’i ise EŞİNİZİN ADI SOYADI‘e ait olacaktır. Taraflar Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan yukarıda bilgileri yazılı işbu dairenin paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içerisindedir.
 3. Tarafların sahip olduğu ___ model ___ plakalı araç evlilik içerisinde alınmış olup söz konusu araç satılarak davacı ve davalı eşlerin hissesi oranında paylaştırılacaktır. Aracın alındığı ____ tarihi itibariyle satış bedelinin %40’ı davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI‘nin ailesi tarafından karşılıksız olarak ödenmiş olup bu hisse paylaşıma tabi tutulmaksızın EŞİNİZİN ADI SOYADI‘n kişisel malı olarak kabul edilecektir. Geri kalan %60 değerindeki hisse ise eşler tarafından aracın satılması sonucu yarı yarıya paylaşılacaktır. Satış süreci anlaşmalı boşanma davasının açıldığı tarihte başlatılacak olup araç satış değerinin %30’u davacı eş ADINIZ SOYADINIZ‘e %30 hissesi ise davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI‘e ait olacaktır. Taraflar evlilik içerisinde edinilen yukarıda bilgileri yazılı aracın işbu maddede belirli şekli hali ile paylaşılması konusunda tam bir anlaşma içerisindedirler.
 4. Davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI‘in hisseli olarak malik olduğu Samsun ili, Merkez İlçesi, ..’ de yer alan taşınmaz üzerinde davacı eş ADINIZ SOYADINIZ hiçbir hak talep etmeyecektir. Taraflar işbu maddede bilgileri yazılı dairedeki hissenin EŞİNİZİN ADI SOYADI‘ e ait olarak kalacağı konusunda mutabakat içerisindedir.

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

Böylece birbirlerinin başkaca mal ve mülklerinden hakları olmadığını, öldükten sonra da birbirlerine mirasçı olamayacaklarını gayrikabili rücu kabul ederler.

Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın _____ tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde bu protokol hükümsüzdür.

 Tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır. (Tarih)

DAVACI ASİL (Ad Soyad, İmza)                                                                                                                            DAVALI ASİL (Ad Soyad, İmza)

İstanbul Boşanma Avukatıyız

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma avukatlarımız, hukuki tecrübelerini ve çözüm bulma yeteneklerini birleştirerek müvekkillerimizi; boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, tanıma ve tenfiz davası, nafaka davaları, tazminat davaları, velayet davaları, mal rejimi davaları, mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması konularında temsil etmekte ve başarılarını devam ettirmektedirler.

Boşanma avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

edinilmiş mallara katılma rejimi

Boşanma Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Mal paylaşma davası açılması ve takibi
 • Zina nedeniyle boşanma davası açılması ve takibi
 • Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
 • Velayet davaları açılması ve takibi
 • Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu boşanma avukatı ekibi anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu‘na ve ve anlaşmalı boşanma protokolü örneği için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.